آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس آموزش LabVIEW کارت DAQ دیتالاگر Data Logger
دانلود فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس رایگان

فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس

فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس

فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس

Spread the love

پیش نمایش های این مجموعه

پیش نمایش دموی فیلم قسمت اول

آموزش انواع داده ای در سی پلاس پلاس

پیش نمایش دموی فیلم آموزش  قسمت ۲

فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس(۲)

پیش نمایش دموی فیلم آموزش قسمت ۳

فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس(۳)

مطالب، مدرس

مدرس: گوینده


بهترین روش و سریع ترین روش یادگیری مثال محور بودن آموزش و روش استاد شاگردی است
مجموعه آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس ضبط شده با کیفیت خوب و رایگان به همراه “پروژه” و اسکرین شات از تمام قسمت ها فصل بندی و توضیحات هر فصل
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر انواع داده ای در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش انواع داده ای در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش متغیر ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ثابت ها در سی پلاس پلاس C++
مقدمه عملگرها در زبان سی پلاس پلاس
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگرهای محاسباتی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگرهای رابطه ای و منطقی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگرهای بیتی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگرهای شرطی یک خطی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگر آدرس(نکته کنکوری) (&)در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگر ستاره (*) (نکته کنکوری) در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگر کاما (و)(نکته کنکوری) در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش عملگر سایز آف (SizeOf)(نکته کنکوری) در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تقدم عملگر ها (نکته کنکوری) در سی پلاس پلاس C++
مقدمه ساختار زبان سی
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار یک برنامه سی c در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش نصب توربو سی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اجرای توربو سی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش محیط برنامه سازی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اجرای برنامه ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش خروج از محیط برنامه نویسی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه بر ورودی ها و خروجی ها در سی پلاس پلاس
دانلود رایگان فیلم آموزش چاپ در خروجی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش طول میدان چاپ در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش خواندن از ورودی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش خواندن یک کاراکتر از ورودی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش چاپ یک کاراکتر در خروجی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر حلقه ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار تکرار for در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار تکرار While در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار تکرار do در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه بر دستورات کنترلی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار کنترل if در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار کنترلی else if در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش دستورات کنترل غیر شرطی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ساختار انتخاب switch در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر توابع در سی پلاس پلاس
دانلود رایگان فیلم آموزش تعریف تابع در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش فراخوانی تابع در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش انواع فراخوانی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تعیین نوع تابع در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه بر کلاس ها در سی پلاس پلاس
دانلود رایگان فیلم آموزش کلاس اتوماتیک در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش کلاس استاتیک در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش کلاس ثبات در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش کلاس خارجی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر آرایه ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش آرایه های یک بعدی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش آرایه های چند بعدی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدار دهی اولیه به آرایه ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر رشته ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تابع خواندن رشته از ورودی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تابع نوشتن تابع در خروجی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدار دهی اولیه رشته ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر اشاره گرها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تعریف اشاره گر در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش کار با اشاره گرها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اشاره گرها و توابع در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اشاره گرها و آرایه ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اشاره گر به اشاره گر در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر دستورات پیش پردازنده در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تعریف ماکرو در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش حذف ماکرو در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش ضمیمه کردن فایل ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش دستورات پیش پردازنده شرطی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر ساختمان ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تعریف ساختمان در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اجزای ساختمان در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدار دهی ساختمان ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش انتساب ساختمان ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش آرایه ساختمان ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش انتقال ساختمان ها به توابع در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش اشاره گرهای ساختمان در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش تغییر نوع داده در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش نوع داده شمارشی در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش مقدمه ای بر فایل ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش انواع فایل ها در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش باز کردن و بستن فایل در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش خواندن و نوشتن کاراکتر در فایل در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش خواندن و نوشتن رشته در فایل در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش بازگشت به ابتدای فایل در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش بررسی خطا در فایل در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش حذف فایل در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش بافر چیست؟ در سی پلاس پلاس C++
دانلود رایگان فیلم آموزش خواندن و نوشتن رکورد در فایل در سی پلاس پلاس C++

کلید واژه:

کامپیوتر,سی پلاس پلاس,camputer,داده های c++,آموزش سی پلاس پلاس,آموزش داده های سی پلاس پلاس,آموزش داده های c++

قسمت دانلود

ارزیابی مجموعه

کیفیت تصویر 75%
کیفیت صدا 90%
به روز بودن 50%
تسلط مدرس 90%
طراحی زیبا 70%
قدرت بیان 70%
مثال محور بودن 100%
پروژه محور 100%
طرح درس 80%
حجم فایل به نسبت کیفیت(رندر اختصاصی شرکت پرنشو) 100%
علی زارعی
علی زارعی
inestageram me aradmuzic2017

5 دیدگاه ها

 1. محمد زارعی گفت:

  سلام
  فونت تصویر شاخص b yekan باشد
  دقیقه مشخص نیست
  رنگهای گرم استفاده شود
  ۱۴ فصل میباشد نه قسمت

 2. محمد زارعی گفت:

  عکس پروفایل هم بزار برا خودت

 3. محمد زارعی گفت:

  تراکم تعداد کلمات شاخص بیش از حد مجاز در سذو می باشد

  این آموزش برنامه نویسی است در قسمت دسته ها برنامه نویسی تیک نخورده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *